Przedsiębiorstwa powiązane osobowo i kapitałowo, działające w grupach kapitałowych prowadzą między sobą transakcje. Natomiast ceny ustalone między stronami nazywamy cenami transferowymi. Transakcje dokonane z podmiotami, które mają swoją siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i ceny ustalone pomiędzy tymi podmiotami również określa się mianem cen transferowych.

Aby uniknąć sytuacji, w której organ podatkowy zakwestionuje cenę ustaloną między podmiotami, jako sztucznie zawyżaną lub zaniżaną, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. Obowiązki dokumentacyjne są bardzo sformalizowane.

Świadczę pomoc w zakresie przygotowania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, wypełnieniu deklaracji podatkowej oraz bieżącemu doradztwu w tym zakresie.

ceny-transferowe