Przedsiębiorstwa powiązane osobowo i kapitałowo, działające w grupach kapitałowych prowadzą między sobą transakcje. Natomiast ceny ustalone między tymi stronami nazywamy cenami transferowymi. Transakcje dokonane z podmiotami, które mają swoją siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i ceny ustalone pomiędzy tymi podmiotami również określa się mianem cen transferowych.

Aby uniknąć sytuacji, w której organ podatkowy zakwestionuje cenę ustaloną między podmiotami, jako sztucznie zawyżaną lub zaniżaną, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. Jako doradca
podatkowy wspieram Klientów poprzez między innymi sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Obowiązki dokumentacyjne w tym zakresie są bardzo sformalizowane oraz opierają się o próg „istotności” transakcji z podmiotem powiązanym. Należy mieć przy tym na względzie, że za transakcje bądź zdarzenia gospodarcze istotnie wpływające na wysokość dochodu, uznaje się te, które w danym roku podatkowym przekroczyły określoną wartość. Limit jest uzależniony od wysokości przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Jako doradca podatkowy posiadam aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie, dzięki czemu wspieram Klientów zarówno w zakresie udzielania informacji i porad, jak też poprzez konkretne działania – w tym sporządzenie stosownej dokumentacji.

Świadczę pomoc w zakresie szeroko rozumianego doradztwa z uwzględnieniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, wypełnieniu deklaracji podatkowej oraz bieżącemu doradztwu w tym zakresie.

ceny-transferowe