Zapewniam bieżące oraz doraźne wsparcie przedsiębiorcom działający, w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych w problemach ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe

Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nałożony jest na przedsiębiorstwa powiązane osobowo i kapitałowo, działające w grupach kapitałowych prowadzą między sobą transakcje. Ceny ustalone między stronami tych transakcji nazywamy cenami transferowymi. Obowiązek raportowania cen transferowych obejmuje podmioty powiązane, które przekraczają dopuszczone przez ustawodawcę limity.

Podmiot powiązany

Ceny transferowe obejmują transakcje z podmiotami powiązanymi. Za podmiot powiązany uznaje się podmioty powiązane przez jeden z poniższych sposobów, które dokonują transakcji przekraczających wskazane poniżej limity transakcyjne.

Rodzaje powiązań

Powiązania podmiotów mogą mieć różny charakter. Podmiotem powiązanym będzie podmiot połączony z innym podmiotem poprzez:

 • osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej, posiadający udział pośredni lub bezpośredni w kapitale innego podmiotu nie mniejszy niż 25%
 • osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej, które pośrednio lub bezpośrednio biorą udział w zarządzaniu lub kontroli innych podmiotów
 • podmioty, pomiędzy którymi występuje powiązanie o charakterze rodzinnym, za powiązanie rodzinne uznaje się tu małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia, co ważne powiązanie takie może mieć miejsce także pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne w tych podmiotach
 • podmioty powiązane osobowo, poprzez osobę, która łączy funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne w danych podmiotach
 • podmioty pomiędzy, którymi występują powiązania wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe
 • podmioty połączone poprzez osoby fizyczne, które nie pełnią funkcji zarządczych, nadzorczych lub kontrolnych, ale posiadają istotny wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane przez oba podmioty np. poprzez posiadane jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne

Limity transakcyjne

Podmiot powiązany zobligowany do sporządzania dokumentacji cen transferowych to podmiot, który dokonuje transakcji wykraczających poza poniższe limity transakcyjne:

 • 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych
 • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych transakcji
 • 100 tys. PLN w przypadku transakcji z tzw. „rajami podatkowymi”

Obowiązki dokumentacyjne w tym zakresie są bardzo sformalizowane oraz opierają się o próg „istotności” transakcji z podmiotem powiązanym. Należy mieć przy tym na względzie, że za transakcje bądź zdarzenia gospodarcze istotnie wpływające na wysokość dochodu, uznaje się te, które w danym roku podatkowym przekroczyły określoną wartość. Limit jest uzależniony od wysokości przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Jako doradca podatkowy posiadam aktualną wiedzę w przedmiotowym zakresie, dzięki czemu wspieram Klientów zarówno w zakresie udzielania informacji i porad, jak też poprzez konkretne działania – w tym sporządzenie stosownej dokumentacji.

Sankcje i kary

Nieprawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej z podmiotem powiązanym wiąże się z karą w wysokości 10% sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. Wysokość kary może zostać zwiększona w przypadkach indywidualnych nawet do 30% podstawy opodatkowania.

Poza sankcją nakładaną na podmiot kary mogą być także nakładane na kierowników jednostki, którzy dopuścili się naruszeń w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Ceny transferowe w praktyce

Aby uniknąć sytuacji, w której organ podatkowy zakwestionuje cenę ustaloną między podmiotami, jako zawyżaną lub zaniżaną, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. Jako doradca podatkowy wspieram Klientów poprzez między innymi sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Oferta dla przedsiębiorców

Świadczę pomoc w zakresie szeroko rozumianego doradztwa z uwzględnieniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych oraz bieżącemu doradztwu w tym zakresie. Zakres oferowanego przeze mnie doradztwa to:

 • analiza dokonanych i przyszłych transakcji, weryfikacja zgodności z polskimi i międzynarodowymi regulacjami w zakresie cen transferowych
 • przygotowanie koncepcji rozliczeń między podmiotami powiązanymi
 • sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Ministerstwem Finansów
Ceny transferowe Łódź. Dokumentacja cen transferowych Łódź.

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk Ceny transferowe Łódź Dokumentacja cen transferowych