W społeczeństwie ugruntował się pogląd, że podatnik w starciu z fiskusem jest skazany na porażkę, że urząd skarbowy wie lepiej, więc nie ma sensu walczyć. To podejście jest niewłaściwe. To podejście zostało wykreowane przez podatników, którzy nie próbowali odwoływać się od decyzji organów, bądź robili to w nieodpowiedni sposób.

Pomoc doradcy podatkowego w takich sprawach zdecydowanie zmieniłby pogląd podatników na ten aspekt. Polskie sądy coraz częściej orzekają na korzyść podatników w sporach z organami podatkowymi. Niekorzystna decyzja urzędu nie oznacza, że urzędnik ma rację.
Wykorzystanie sprawdzonych i skutecznych narzędzi prawnych w konfrontacji z organem podatkowym pozwala odnieść zamierzony dla klienta sukces i zapewnić ochronę jego majątku.

W sporze z organem podatkowym warto skorzystać z fachowej pomocy. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

account-a-bank-account-34204