Oferuję kompleksowe doradztwo podatkowe na całym etapie implementacji ulgi IP BOX oraz ulgi B+R. Świadczę kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm, które chciałyby wykorzystać ulgę B+R w celu opodatkowania swoich wydatków na badania i rozwój. Doradzam firmom uzyskujących dochody ze sprzedaży produktów i usług powstałych na bazie praw własności intelektualnej. Wspieram m.in. programistów, firmy z branży IT i nowych technologii, a także przedsiębiorców z wielu różnych branż, zarówno na etapie kwalifikacji, jak i przy późniejszym rozliczaniu ulgi IP BOX i ulgi B+R.

Ulga IP BOX

IP BOX to swoista preferencja podatkowa, która funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od 2019 roku. Mechanizm IP BOX, zwany w naszym kraju „ulgą IP BOX”, daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku. Ulga IP BOX pozwala na objęcie podatkiem 5% (zamiast 17%) dochodów uzyskanych z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Przy czym może ona dotyczyć zarówno usług, jak i produktów powstałych w oparciu o wypracowane w firmie know-how. Ulga IP BOX pozwala przedsiębiorcom czerpać długoletnie korzyści ze sprzedaży towarów i usług wytworzonych dzięki prowadzonym przez siebie badaniom. Co szczególnie ważne, ulga IP BOX może być wykorzystywana zarówno przez duże spółki i holdingi, jak i  małe przedsiębiorstwa, czy wreszcie jednoosobowe działalności gospodarcze. Rozmiar firmy nie ma tu żadnego znaczenia, tak samo jak okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. W założeniu IP BOX jest zachętą podatkową, która pozwala przedsiębiorstwom osiągającym przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnych powstałych w wyniku prowadzonych w firmie prac badawczo rozwojowych, płacić niższy podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z IP BOX?

Lista podmiotów, które skorzystać mogą z ulgi IP BOX jest bardzo długa. W zasadzie pod mechanizm IP BOX kwalifikuje się każde przedsiębiorstwo, które sprzedaje usługi i produkty oparte o wytworzone w firmie prawa własności intelektualnej. Jak należy rozumieć to dość tajemnicze sformułowanie? Firmy, które prowadzą badania mogą w ich wyniku pozyskać wartościowy know-how. Na podstawie tejże wiedzy stworzą lub zmodyfikują swoje dotychczasowe produkty i usługi. Usługi te wejdą na rynek, a dochód z ich sprzedaży może być objęty preferencyjną stawką podatku, czyli ulgą IP BOX (Innovation Box). Warto pokreślić, że ulga IP BOX nie jest zastrzeżona jedynie dla właścicieli praw, ale także dla firm, które uzyskują zyski ze odsprzedaży praw i licencji, na których dystrybucję mają wyłączność. Ulga IP BOX często wykorzystywana jest w branży IT czy farmaceutycznej, w których to własność intelektualna leży zwykle u podstaw każdego oferowanego produktu.

Co obejmuje ulga IP BOX?

Ulgą IP BOX mogą zostać objęte dochody ze sprzedaży usług i produktów pod warunkiem, że produkt ten:

 1. Został wytworzony lub rozwinięty przez Twoją firmę.
 2. Opiera się o:
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).
 1. Jest objęty ochroną prawną na podstawie odrębnych przepisów np. autorskie prawo majątkowe.

Jakie dochody są objęte ulgą IP BOX?

Lista dochodów jakie mogą być objęte ulgą IP BOX jest zbiorem zamkniętym, zwanym katalogiem dochodów kwalifikowanych. Należą do nich:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Ulga B+R

Ulga B+R (ulga na badania i rozwój) to kolejna preferencja podatkowa, z której skorzystać mogą przedsiębiorstwa inwestujące w prace rozwojowe i badania naukowe. Ulga B+R pozwala na zaliczenie całości wydatków na badania i rozwój wprost do kosztów uzyskania przychodów, a dodatkowo obniżenie obliczonej podstawy opodatkowania o ten sam wydatek. Mimo dość powszechnego przekonania, ulga B+R nie jest zastrzeżona tylko dla zaawansowanych projektów badawczych. Ulga B+R może być realizowana także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą badania nad udoskonaleniem oferowanych usług, produktów, ulepszeniem procesu produkcyjnego, jak i poprawą innowacyjności na innych płaszczyznach swojej działalności. Warunkiem bowiem jest to by realizowana przez firmę działalność badawcza miała na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Ulga IP BOX i B+R

Ulga B+R wraz z ulgą IP BOX stanowi doskonały pakiet preferencji podatkowych obejmujących ulgi już na etapie badań, aż po obniżone stawki podatku dochodowego od sprzedaży usług i produktów opracowanych w efekcie tychże właśnie prac badawczych.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi na badania i rozwój (B+R) skorzystać może przedsiębiorca prowadzący prace badawcze. Podobnie jak w przypadku ulgi IP BOX nie ma tu znaczenia skala prowadzonej działalności. O ulgę B+R starać mogą się zarówno duże spółki, jak i mikroprzedsiębiorcy, czy osoby prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą. Istotą ulgi jest bowiem prowadzenie prac badawczych niezależnie od stopnia ich zaawansowania technologicznego. O ulgę B+R może starać się zatem każdy kto pracuje nad:

 • nową technologią produkcji,
 • optymalizacją metod produkcji,
 • tworzeniem nowych produktów,
 • ulepszeniem istniejący produkt,
 • optymalizacją procesów.

Czy badania muszą nieść za sobą wynik?

To bardzo częste pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy analizujący swoje szanse na ulgę B+R. Ucinając spekulacje powiedzieć trzeba kolejny raz wprost – ulga B+R nie jest zależna od wyników finansowych uzyskiwanych z efektów prac badawczo rozwojowych. Nie ma zatem znaczenia, czy wytworzone w efekcie prac badawczych zmodyfikowane produkty lub usługi udało nam się sprzedać, czy odniosły komercyjny sukces, czy też okazały się niepowodzeniem. Ulga ma za zadanie wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie nie może jednocześnie marchewką i batem, w przeciwnym byłaby bardzo wątpliwą zachętą do prac badawczo-rozwojowych.

Jakie wydatki są objęte ulgą B+R?

Ulgą B+R objęte są tzw. koszty kwalifikowane, ponoszone przez przedsiębiorcę prowadzącego badania. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • koszty zatrudnienia pracowników pracujących na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, przy czym dotyczy to tej części wynagrodzenia, która odpowiada za czas poświęcony na działania B+R,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R,
 • zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych, wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • koszt zakupu i wykorzystania aparatury naukowo-badawczej i sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego w działalności B+R,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty wynikające z uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego.

Moja oferta

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe przy ubieganiu się o ulgę IP BOX oraz ulgę B+R, a także bieżącą obsługę księgową przedsiębiorstwa w zakresie rozliczania wydatków ponoszonych na badania, jak i przychodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Oferujemy w szczególności:

 • analizę możliwości skorzystania z ulgi B+R i ulgi IP BOX,
 • przygotowanie wniosku o interpretację podatkową w zakresie możliwości korzystania z ulgi B+R lub ulgi IP BOX,
 • wskazanie wydatków kwalifikowanych (dla ulgi B+R),
 • wskazanie dochodów kwalifikowanych (dla ulgi IP BOX),
 • przygotowanie dokumentacji projektowej w celu korzystania z ulg,
 • obsługa księgowa i rozliczanie ulg,
 • reprezentacja przed organami administracji skarbowej,
 • reprezentowanie przed organami kontroli podatkowej.

Ulga IP BOX / B+R a kontrola skarbowa

Każdy kto w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej korzystał z różnorakich preferencji podatkowych ma świadomość, że mimo powszechnej zachęty do wykorzystywania ulg, organy podatkowe bardzo wnikliwie kontrolują podmioty, które korzystają z obniżonych stawek podatku. Dlatego też niezwykle cenny jest doświadczony doradca podatkowy, który wesprze nie tylko w procesie kwalifikacji do ulgi, ale także jako biuro rachunkowe, weźmie na siebie dużą część odpowiedzialności pojawiającej się na etapie rozliczania ulg. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura doradztwa podatkowego, przy którym działa także biuro rachunkowe, zapewniając tym samym kompleksową usługę każdemu przedsiębiorcy ubiegającemu się o ulgę IP BOX lub B+R.

Ulga ip box ulga b r Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk ulga ip box ulga b+r Łódź