Reprezentuję przedsiębiorców przed organami kontroli podatkowej, w trakcie kontroli celno-skarbowych, a także w prowadzonych w ich następstwie postępowaniach podatkowych. Oferuję kompleksowe doradztwo podatkowe na każdym etapie postępowania kontrolnego. Pomagam zawczasu przygotować się do planowanej kontroli podatkowej. W trakcie kontroli na bieżąco przygotowuję odpowiedzi na zastrzeżenia, odwołania i skargi na decyzję organów podatkowych. Reprezentuję klientów przed organami administracyjnymi i sądami. Jako biuro rachunkowe na bieżąco badam i analizuję napływającą co miesiąc dokumentację przedsiębiorcy dbając o jak najlepsze przygotowanie nawet do niezapowiedzianej kontroli podatkowej.

Rzeczywistość podatnika

Przedsiębiorcy, których głównym celem jest rozwijanie swojej firmy widzą kontrolę podatkową lub celno-skarbową jako proces uciążliwy i ponadnormatywnie angażujący, a często wprost bezzasadny. Trudno się temu dziwić,  utrwalona „praktyka” urzędów skarbowych, często nie mająca żadnego ugruntowania w przepisach prawa podatkowego, na co dzień spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy i jego doradcy. Dwa różne urzędy skarbowe mogą mieć zupełnie odmienne od siebie stanowiska w tej samej kwestii, a wyroki sądów administracyjnych często zmieniają kurs. W takiej przestrzeni podatkowej funkcjonować musi polski przedsiębiorca.

Kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

W sferze podatkowej wyróżniamy dwa postępowania kontrolne, które różnią się od siebie zakresem. Kontrola podatkowa to postępowanie sprawdzające, której podstawą jest podejrzenie  nieprawidłowości w rozliczeniu podatków przez przedsiębiorcę. Reguluje ją ustawa Ordynacja podatkowa. Kontrola celno-skarbowa ma dużo szerszy charakter. Co do zasady, ma na celu wykrycie oszustw podatkowych np. wyłudzenia VAT-u. Stad też urzędnik kontroli celno-skarbowej ma dużo większe kompetencje, a zakres kontrolowanych aspektów może dotyczyć nie tylko prowadzonych ksiąg podatkowych, ale też np. udzielonych darowizn. Odpowiednie przygotowanie do kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej jak opracowanie strategii i argumentacji w ewentualnym postępowaniu podatkowym jest elementem kluczowym. Warto także znać prawa organów kontroli by na bieżąco przeciwdziałać ewentualnym nieprawidłowościom.

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa może być wszczynana z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa, dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej. Jest ona poprzedzona zawiadomieniem. Kontrolę podatkową wszczyna się zwykle po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Kontrola podatkowa jest też ograniczona czasowo, do 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców, do 48 dni roboczych w przypadku dużych przedsiębiorców. Oznacza to, że w tym terminie organy kontroli podatkowej muszą przedstawić protokół wieńczący postępowanie.

W trakcie kontroli podatkowej urzędnik ma prawo do:

 • wglądu w akta, księgi i wszystkich dokumenty przedsiębiorstwa powiązane z prowadzonym postępowaniem,
 • przebywania na terenie nieruchomości, lokali i pomieszczeń należących do kontrolowanego podmiotu,
 • pełnego wglądu w majątek przedsiębiorcy,
 • przesłuchiwania świadków (np. pracowników, współpracowników przedsiębiorcy),
 • zabezpieczenia zebranych dowodów.

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa prowadzona jest przez naczelników urzędów celno-skarbowych, w praktyce natomiast przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. W przeciwieństwie do kontroli podatkowej kontrola celno-skarbowej nie musi być poprzedzone zawiadomieniem.

Funkcjonariusze KAS lub Służby Celno Skarbowej mają uprawnienia analogiczne do tych, którymi dysponują kontrolerzy z urzędu skarbowego, a dodatkowo:

 • kontrola celno-skarbowa może zbierać i wykorzystywać informacje dotyczące nie tylko przedsiębiorstwa, ale również osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • kontrola celno-skarbowa może również występować do innych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe przedsiębiorcy.

Kontrola celno-skarbowa obejmuje bowiem wszelkie zdarzenia, które to  mają mieć bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Kontrola celno-skarbowa wszczynana jest zasadniczo w najpoważniejszych sprawach o podejrzenie przestępstwa podatkowego.

Postępowanie podatkowe

Następstwem kontroli podatkowej jest zwykle postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe wszczynane jest przez naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego po wykryciu nieprawidłowości. Jego celem jest ponowne wyliczenie należnego podatku.

Doradztwo w razie kontroli

Reprezentuję Klientów w postępowaniach podatkowych na każdym ich etapie.

 • Oferuję pełne doradztwo podatkowe w opracowaniu najkorzystniejszej strategii udziału kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej jak i w prowadzonym postępowaniu. Wskazuję ryzyka oraz możliwości. Formułuję argumentację.
 • Gromadzę i przygotowuję kompletną i odpowiednią dokumentację, która będzie kontrolowana przez organ w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Pomagam wyjaśnić wykryte niejasności. Przedstawiam ewentualne ryzyka.
 • Uczestniczę osobiście w czynnościach sprawdzających wykonywanych przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej. Dbam o to by czynności kontrolne realizowane były w granicach przysługujących stronom uprawnień.
 • Doradzam na etapie przesłuchań przedsiębiorcy jak i jego pracowników.
 • Sporządzam odwołania od decyzji organów podatkowych i odpowiedzi na wezwania.
 • Weryfikuję i odpowiadam na zarzuty u podstaw, których leży zebrany podczas kontroli podatkowej materiał dowodowy.
 • Reprezentuję przedsiębiorcę w sprawach podatkowych i celnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wnoszę skargi i zażalenia na działanie organów kontroli do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Przygotowuję skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Każdego dnia umacniam się w przekonaniu, że kluczową obroną przed decyzjami organów podatkowych jest prawidłowe pismo procesowe przygotowane w oparciu o solidną podstawę prawną, która ma swoje uzasadnienie zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie. Staram się wspierać moich Klientów, w często trudnym dla nich czasie kontroli podatkowej, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i dając im świadomość, że wyspecjalizowany doradca trzyma rękę na pulsie.

Kontrola skarbowa podatkowa Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Wiedza z zakresu różnych dziedzin prawa pozwala mi kompleksowo świadczyć usługi doradztwa podatkowego dla swoich klientów. Jestem zdania, że nowoczesny doradca podatkowy powinien stale podążać za dynamiką zmian oraz szybko zmieniającym się otoczeniem prawnym. Tylko bowiem w ten sposób może zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom niezależnie od problemu, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk Kontrola skarbowa podatkowa Łódź