Oferuję doradztwo prawno-podatkowe w zakresie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych oraz reprezentuję Klientów w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

Czym jest schemat podatkowy?

W myśl funkcjonujących od 2019 roku zapisów MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules) za schemat podatkowy uznaje się koncepcje, uzgodnienia, złożone z pojedynczych jak i wielu nakładających się na siebie rozwiązań prawno-podatkowych, które mogą / mają wpływ na ograniczenie wysokości lub niepowstanie obowiązku podatkowego. Raportowanie schematów podatkowych to zatem obowiązek sprawozdawczy, obligujących uczestników rynku do zgłaszania planowanych oraz wdrożonych w życie koncepcji biznesowych, które ingerują w wysokość należnego podatku.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) ma na celu badanie i wychwycenie sytuacji, w których jedną z głównych lub główną korzyścią wynikająca z podejmowanych operacji biznesowych jest korzyść podatkowa. W praktyce raportowanie schematów podatkowych ma dać organom kontroli skarbowej jasną odpowiedź na pytanie o to – czy w danej sytuacji podmiot mógłby przyjąć inny sposób postępowania / podjąć inne decyzje, spełniające założone cele biznesowe, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowych.

Kiedy trzeba raportować schemat podatkowy?

Raportowanie schematów podatkowych MDR obowiązuje podmioty, które:

 • przekroczyły w bieżącym lub poprzednim roku granicę 10 000 000 euro przychodów, kosztów lub wartości aktywów
 • udostępniają lub wdrażają koncepcje biznesowe w zakresie praw lub rzeczy o wartości rynkowej przekraczającej 2 500 000 euro
 • uznaje się za tzw. podmioty powiązane z wymienionym wyżej podmiotem, w myśl przepisów o cenach transferowych

Pamiętać przy tym trzeba, że raportowanie schematów podatkowych to obowiązek nałożony na wszystkie podmioty i osoby fizyczne biorące udział w procesie konstruowania i wdrażania uzgodnienia / koncepcji.

Kto musi raportować schemat podatkowy (MDR)?

Wyróżnia się trzy grupy podmiotów, które w toku prowadzonej przez siebie działalności mogą mieć styczność ze schematem podatkowym.

 • Promotor – przygotowuje koncepcje, udostępnia lub oferuje ją innym podmiotom, wdraża lub kieruje procesem jej wdrażania
 • Wspomagający – osoba fizyczna, podmiot, jak i pracownicy podmiotu, którzy uczestniczyli w procesie opracowania, wdrażania lub wprowadzania do obrotu uzgodnienia / koncepcji
 • Korzystający – podmiot lub osoba fizyczna, u której wdrażane jest uzgodnienie / koncepcja

Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

W praktyce schematy podatkowe mogą dotyczyć wszystkich podatków. Z uwagi jednak na warunki jakie musi spełnić podmiot by został objęty MDR wskazać można, że raportowanie schematów podatkowych dotyczyć będzie zwykle:

 • transakcji zbycia i zakupu udziałów i akcji przedsiębiorstw
 • transakcji zbycia i zakupu nieruchomości
 • sprzedaży środków trwałych o wysokiej wartości rynkowej
 • zmian zasad opodatkowania

Kary za brak raportowania

Kary za brak raportowania schematów podatkowych wynoszą kolejno:

 • dla promotora do 10.000.000 złotych
 • dla współpracującego lub korzystającego do 720 stawek dziennych, tj. 26.880.000 złotych
 • do 000.000 złotych dla podmiotów, które nie wdrożyły procedur MDR, a osiągnęły przychody lub koszty przekroczyły 8.000.000 złotych

Oferta dla przedsiębiorców

 1. Analiza prowadzonej działalności – analizuję wdrożone jak i zamierzone koncepcje biznesowe pod kątem przepisów o MDR
 2. Analiza planowanych decyzji biznesowych – sprawdzam czy podlegają pod obowiązek raportowania schematów podatkowych
 3. Przygotowanie raportu – przygotowujemy dokumentację i raportuję schemat podatkowy organom kontroli podatkowej
 4. Wdrożenie procedury MDR – opracowuję wewnętrzne procedury pomagające wychwytywać i raportować ewentualny schemat podatkowy
 5. Szkolenia – z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych dla pracowników działu księgowego
Raportowanie schematów podatkowych MDR Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Oferuję kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w szerokim spektrum problemów natury podatkowej. Ponad to prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z moich usług.

Opinie o mnie

Szymon Krawczyk Raportowanie schematów podatkowych MDR Łódź