Oferuję kompleksowe doradztwo prawne dla osób i przedsiębiorców uzyskujących dochód poza terytorium naszego kraju. Konsultuję i doradzam w problemach z opodatkowaniem dochodów z zagranicy i ulgą abolicyjną. Pomagam przedsiębiorcom wdrażać planowanie podatkowe, które pozwala ograniczyć skutki zmian w opodatkowaniu dochodów zagranicznych, które miały miejsce w ostatnich latach.

Ulga abolicyjna już nie tak korzystna

Wprowadzone 1 stycznia 2021 roku zmiany w ordynacji podatkowej i ratyfikacja traktatów międzynarodowych sprawiają, że polscy rezydenci podatkowi – osoby pracujące i uzyskujące dochód zagranicą naszego kraju – podlegają opodatkowaniu dochodów z zagranicy w Polsce wg polskiej stawki podatkowej. W praktyce, zwolnienia od podatku obowiązujące w krajach UE nie będą miały już znaczenia, bo dochód ten i tak będzie opodatkowany w Polsce, przy uwzględnieniu niewielkiej ulgi abolicyjnej (1360 zł).

Jak było do tej pory?

Podatnicy uzyskujących dochód poza granicami naszego kraju mogli skorzystać z dwóch metod opodatkowania dochodów – w zależności od kraju uzyskania dochodu – był to model wyłączenia z progresją lub rozliczenia proporcjonalnego.

  • Wyłączenie z progresją – model ten pozwalał na niewliczanie do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Należność podatkowa obliczana była na podstawie tzw. stopy procentowej. Na jej podstawie obliczany był następnie podatek, ale liczony tylko od dochodów osiąganych w Polsce.
  • Model proporcjonalny – (tzw. kredyt podatkowy) w ramach którego rozlicza się w Polsce dochód osiągnięty poza jej granicami. Od podatku, obliczonego zgodnie z Polską skala podatkową, odlicza się kwotę podatku zapłaconą już w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może być jednak większa niż wysokość podatku, jaki byłby zapłacony od takich samych dochodów uzyskanych w Polsce.

Jak jest od 1 stycznia 2021?

Ograniczenie ulgi abolicyjnej wraz z obowiązującą Polskę od 1 stycznia 2019 roku  konwencją MLI bardzo mocno wpłyną na wysokość podatków należnych polskim organom skarbowym. Konwencja MLI nakłada na nas bowiem obowiązek opodatkowania dochodów osiąganych zagranicą wyłącznie metodą kredytu podatkowego.  Od obliczonego w ten sposób podatku dochodowego odliczyć można dodatkowo jedynie 1360 zł ulgi abolicyjnej. Wszystko to sprawia, że różnica w poziomie opodatkowania osiągana z pracy świadczonej w krajach o korzystniejszym dla nas opodatkowaniu ulega znacznemu zmniejszeniu.

Kogo obejmuję „podwójne opodatkowanie”?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów polskimi rezydentami podatkowymi są osoby:

  • spędzające w Polsce co najmniej 183 dni w ciągu roku podatkowego
  • osoby posiadające na terenie Polski tzw. „centrum interesów życiowych” (miejsce w który, osiągając większość dochodów, lokalizacja majątku)

Obszar obejmowania

Opodatkowane będą dochody z Państw: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Portugalia, Francja,  Dania, Litwa, Łotwa, Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia, Rosja, Słowacja, Czechy, Austria, Luksemburg, Belgia, Cypr, Japonia, Australia, Indonezja, Nowa Zelandia, Singapur, Islandia, Korea, Serbia, Słowenia, Kazachstan, Albania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jordania, Arabia Saudyjska, Egipt, Izrael, Indie.

Wyjątki do ulgi

Ulga abolicyjna nie ma zastosowania dla osób osiągających dochody lub wykonujących usługi poza terytorium lądowym państw.

Komu doradzam?

  • osobom pracującym poza granicami naszego kraju
  • osobom osiągającym dochód podlegający opodatkowaniu za granicą
  • pracodawców delegujących pracowników do pracy w innych krajach
  • przedsiębiorcom działającym na rynkach zagranicznych

Jak pomagam?

Pomagam pracodawcom delegujący pracowników do pracy za granicą, jak i przedsiębiorstwom, które zamierzają skierować swoich pracowników do pracy poza terytorium naszego kraju, podjąć zmiany m.in. w wewnętrznych procedurach delegowania lub regulaminach.

Opodatkowanie dochodów z zagranicy ulga abolicyjna Łódź

Kim jestem?

Szymon Krawczyk

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13385. Od 9 lat uczestniczę w rozwiązywaniu problemów podatkowych osób indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prowadzę biuro rachunkowe, w ramach którego świadczę usługi księgowe, ale także doradzam przedsiębiorcom z Łodzi jak i całej Polski w problemach z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Władam biegle językiem angielskim. Cyklicznie szkolę przedsiębiorców z tematyki prawa podatkowego i gospodarczego. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura rachunkowego.

Opinie o mnie

Szymon-Krawczyk-ulga-abolicyjna-Łódź