Błędy towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Często wystarczy chwila nieuwagi, wstawiony zły wyraz, czy cyfra i problem gotowy. Błędy na wystawionych fakturach należy poprawić, ale jak to zrobić i kto ma to zrobić? O tym w dzisiejszym wpisie.

Fakturę korygującą wystawia wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi, zaś notę korygująca wystawia nabywca.

To, jakie dane należy poprawić poprzez wystawienie faktury korygującej, wskazuje ustawa o podatku od towarów i usług i są m.in. wszystkie dane dotyczące kwot znajdujących się na fakturze tj. cena usługi, kwoty podatku w następstwie udzielonych rabatów, upustów, czy zwrotu towaru. Innymi słowy, jeśli po przesłaniu nabywcy faktury nastąpiły zmiany, które nie odzwierciedlają rzeczywistemu stanowi, należy wówczas fakturę zaktualizować.
Przyjęło się, że dokument ten powinien być zatytułowany “faktura korygująca”, lecz wystarczająca jest też “korekta”. Tak samo, jak faktura, korekta również powinna mieć swój unikalny numer oraz datę wystawienia, określenie nabywcy i sprzedawcy

Notę korygującą wystawia nabywca, który dostrzegł widniejące na fakturze błędy takie, jak:

  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  • stawkę podatku;
  • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  • kwotę należności ogółem;

Dokument ten tytułujemy “nota korygująca”, nadajemy jej unikalny numer i datę wystawienia, określamy strony transakcji oraz korygowaną treść i jej poprawiony odpowiednik.

Tyle ogólnych informacji, w następnym wpisie zajmę się szczegółami, które budzą najwięcej wątpliwości.

@podatkowe dylematy