Skutki podatkowe organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników

Okres letni, to czas, kiedy pracodawcy decydują się na zorganizowanie różnego rodzaju imprez i wyjazdów dla swoich pracowników i współpracowników. Przyjrzyjmy zatem jak od strony podatkowej oraz ubezpieczeń społecznych wyglądają poniesione przez pracodawcę wydatki na ten cel, zarówno po stronie praw i obowiązków pracodawcy,
jak również pracowników.

Koszty uzyskania przychodu pracodawcy

Aby można było uznać wydatek na imprezę integracyjną dla pracowników za koszt uzyskania przychodu, należy pamiętać o konieczności spełnienia podstawowego warunku – poniesienie wydatki w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatek również nie może znaleźć się w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Wydatek na imprezę integracyjną w takim katalogu nie znajduje się. Aby taki wydatek można było uznać za koszt podatkowy, jego głównym celem musi być integracja pracowników, która wpływa na budowanie pozytywnych relacji między pracownikami, poprawę atmosfery wewnątrz organizacji oraz zwiększa lojalność w stosunku do pracodawcy. Bez wątpienia integracja pracowników prowadzi do zwiększenia efektywności pracy pracowników.

Organy podatkowe nie pozwalały na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na imprezę integracyjną, jeśli jej uczestnikami byli również osoby współpracujące
z pracodawcą w ramach umów cywilnoprawnych. Sądy administracyjne orzekają jednak na korzyść podatników.

Niezmiennie wydatki na alkohol nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, nawet w zwyczajowo przyjętych ilościach.

Odliczenie podatku VAT

Pracodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych mu faktur za organizację imprezy integracyjnej. Oceniając tę kwestię, należy wziąć pod uwagę podstawową zasadę umożliwiającą odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania działalności opodatkowanych. Zatem, gdy pracodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, ma on prawo w całości odliczyć VAT naliczony.

Przychód po stronie pracownika

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze lub wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku organizacji imprez integracyjnych często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy konkretny pracownik zjawił się na takim spotkaniu, jak długo w nim uczestniczył oraz w jakim zakresie uczestniczył w wydatkach poniesionych przez pracodawcę tzn. jak dużo skonsumował. Nie można przyporządkować pracownikowi konkretnego świadczenia. Z tego też względu nie ma możliwości rozpoznania pracownikowi przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Aby taki przychód można było rozpoznać, to wedle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego winny być spełnione łącznie trzy kryteria: spełnienia świadczenia  za zgodą pracownika – pracownik dobrowolnie z nich skorzystał, spełnienie świadczenia nastąpiło w interesie pracownika i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków oraz korzyść ta musi być wymierna i przypisana konkretnemu pracownikowi.