Zatory płatnicze wydają się być nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Statystyki przedstawiane przez biura informacji gospodarczej wskazują, że jedynie co piąta faktura jest regulowana w terminie. Gdy kontrahent nie ureguluje nam należności w terminie, w konsekwencji nasz kontrahent może nie otrzymać od nas należności o czasie. Wówczas jako dłużnicy możemy zostać obciążeni odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz rekompensatą za koszty odzyskiwania należności 40 euro.

Odsetki są formą odszkodowania za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych.
W myśl art. 481 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, to wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Stawka odsetek za opóźnienie w skali roku wynosi 7%, natomiast stawka odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych to 9,5%.

Oprócz odsetek ustawowych za opóźnienie, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Powyższe stanowi regulację zawartą w art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z przepisami obu ustaw o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie. Istotny jest ścisły związek bezpośredni lub pośredni poniesienia kosztów z ewentualnym uzyskaniem przychodu. Poniesienie kosztu musi zmierzać do osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Konieczne jest również niewystępowanie tego rodzaju kosztu w negatywnym katalogu kosztów wprost wyłączonych z możliwości zaliczenia do rachunku kosztów uzyskania przychodu.

Zapłata odsetek nieterminową zapłatę oraz kosztów windykacji za wykazuje związek z uzyskiwanym przychodem oraz jest związana z całokształtem prowadzenia działalności gospodarczej. Omawiane koszty nie stanowią wprost wyłączonych
z kosztów uzyskania przychodów kar umownych, odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.  Opóźnienia w zapłacie należności wobec klientów często spowodowane są względami niezależnymi od dłużnika – chwilowy brak płynności z powodu polityki płatności, którą realizują kontrahenci dłużnika. Zatory płatnicze, których ofiarami stają się zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy powoduje, że konieczność zapłaty na rzecz wierzyciela odsetek i kosztów windykacji, staje się immanentnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

Z przedstawionych względów, poniesienie przez dłużnika opisywanych kosztów może pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.