Wiele osób pracujących za granicą uzyskują emeryturę od tamtejszych urzędów podobnych do naszego rodzimego ZUSu lub KRUSu. Dodatkowo podatnicy oprócz zagranicznej emerytury uzyskują polską emeryturę z ZUS. Czy te środki będą podlegać opodatkowaniu w Polsce?

Na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska podpisała z Wielką Brytanią możemy dostrzec, że w myśl  art. 17 ust. 1 ww. Konwencji (umowy) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji (umowy), emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt a) Konwencji, jakakolwiek emerytura wypłacana lub pochodząca z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo, lub jego jednostkę terytorialną albo organ lokalny, osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego Państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

W myśl natomiast art. 18 ust. 2 pkt b) tej Konwencji, bez względu na postanowienia punktu a) niniejszego ustępu, taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w tym Państwie i jest obywatelem tego Państwa.

Powyższe oznacza, że jeżeli podatnik posiada miejsce zamieszkania w Polsce (wrócił na stałe do kraju) i uzyskuje świadczenie emerytalne z Anglii, to będzie ono opodatkowane w całości w Polsce – według zasad przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie do tego, że w brytyjski system podatkowy przewiduje wyższą kwotę zwolnioną z opodatkowania – w Polsce nie będzie to zwolnienie przysługiwać.

Jeżeli podatnik owo świadczenie emerytalne uzyskuje na zagraniczny rachunek bankowy i bank nie potrąca miesięcznych 18% zaliczek na podatek, należy w Polsce co miesiąc samodzielnie odprowadzać zaliczki na podatek do urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca, a w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć deklarację podatkową PIT-36. Przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na podatek należy uwzględnić kwotę wolną od podatku w wys. 46,34 zł miesięcznie.

Podatnicy mają możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem.